شورای سیاستگذار

دکتر حسن سالاریه

معاونت آینده سازان بنیاد ملی نخبگان

دکتر روح‌الله دهقانی‌فیروزآبادی

عضو شورای راهبردی طرح شهید بابایی

دکتر منصور شریعتی

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان

دکتر محمد آزادبخت

رئیس بنیاد نخبگان استان مازندران

دکتر سید مهدی کلانتر

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد

دکتر رضا کی پور

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان

دکتر حامد دیلمی عضدی

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی

هیئت علمی رویداد

دکتر رضا صالحی

عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر رضا یوسفی

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

دکتر مهدی خراسانچی

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

دکتر امیر نورانی

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

دبیرخانه

سیدهادی امیرآبادی‌زاده

دبیر رویداد

علی ولی زاده

دبیر علمی

حسین سپهوند

مدیر تجاری‌سازی

علی محقق

مدیر ارتباطات بازاریابی