آنچه در وضع موجود می بینیم!
از وضع موجود تا وضع مطلوب!
آنچه که باید باشد!