تمام اعضای تیم می‌توانند با وارد کردن اطلاعات ورود، به حساب کاربری تیم دسترسی داشته باشند.