در قسمت نام تیم، لطفا کاراکترها را به صورت انگلیسی وارد نمایید.